top of page

BARTA - საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოსტუმარი: გიორგი თაბუაშვილი - ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის საბჭოს აღმასრულებელი თავმჯდომარე.
Comments


bottom of page