eu.png
WB-WBG-horizontal-CMYK.png

B A R T A
საუკეთესო წლიური ანგარიშის
და გამჭვირვალობის ჯილდო

ევროკავშირი და მსოფლიო ბანკი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების  და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან (RSF)  პარტნიორობით 2021 წლის კონკურსს საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) გახსნილად აცხადებენ. ამ კონკურსის მიზანია ქართული კომპანიების  ანგარიშგების და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება. ევროპული და გლობალური მოვლენების გათვალისწინებით, კერძოდ კი, მდგრადი ანგარიშგების დანერგვის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების პირობებში, ამ ჯილდოს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება.

BARTA 2019 წელს ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის  ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაარსდა, მას შემდეგ რაც ევროკავშირმა  კორპორაციული ფინანსური ანგარიშგებების ფუნდამენტური გადახედვის ინიციატივა წამოაყენა. 2021 წლის აპრილში ევროკომისიამ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივის (CSRD) ინიცირება განახორციელა  ევროკავშირის მდგრად ეკონომიკაზე გადასვლის  ღონისძიებების მხარდასაჭერად. შედეგად მდგრადი ანგარიშგება ევროკავშირში  ისეთივე მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს, როგორიც ფინანსურ ანგარიშგებას უკავია. შეიძლება გლობალურადაც იგივეს ველოდოთ, რამდენადაც ფასს-ის ფონდი მდგრადი ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავებას აპირებს.

 

წლევანდელი BARTA  ღიაა საჯარო დაინტერესების მქონე ყველა პირისთვის (სდპ), რომელთა შორის არიან A და B სალისტინგო კატეგორიებში შემავალი კომპანიები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები და ა.შ. ბირჟის ლისტინგში შემავალი ყველა კომპანია ავტომატურად მიიღებს მონაწილეობას შეფასებაში შესაფერისობის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, რაც გულისხმობს აუდიტის უპირობო დასკვნას და კომპანიის კატეგორიისთვის სავალდებულო ყველა ანგარიშგების შესაბამისი ვადების დაცვით წარდგენას. საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე სხვა პირებს, კომერციული ფირმების ჩათვლით,  განაცხადის წარდგენა დასჭირდებათ.

კომპანიების განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 31 ოქტომბერი.

მდგრადი ანგარიშგების დანერგვის მნიშვნელობის მაჩვენებელია 2021 წლის კონკურსში ახალი ჯილდოს, საუკეთესო მდგრადი ანგარიშის ნომინაციის  დამატება, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი წლიური ანგარიშის ნაწილის სახით, საყოველთაოდ აღიარებული ნებისმიერი ჩარჩოს გამოყენებით, როგორიცაა მაგალითად გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა.

blick.png
cup21-02.png
blick.png
tbi.jpg
ქულების გადანაწილება

მსხვილი კომპანიები

(საფინანსო და არასაფინანსო სდპ 500 -ზე მეტი დასაქმებულით)

40

20

20

20

მმართველობის ანგარიში

კორპორაციული

მართვის ანგარიში

არაფინანსური ინფორმაცია

გამჭვირვალობის სხვა ღონისძიებები

შეფასების პროცესი 3-ეტაპიანია, რაც მოიცავს თავდაპირველ გაცხრილვას, წინასწარი შერჩევის შედეგად გამოვლენილი კომპანიების დეტალურ შეფასებას, და ბოლოს, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისგან შემდგარი ჟიურის მიერ გამარჯვებული კომპანიების გამოვლენას.


თავდაპირველი შერჩევა (გაცხრილვა) დამოკიდებული იქნება იმაზე, არის თუ არა კომპანია ლისტინგში შემავალი საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე პირი. ბირჟაზე დალისტული კომპანიებისთვის თავდაპირველი შერჩევა გულისხმობს საფონდო ბირჟაზე ლისტინგში შემავალი კომპანიების გამოვლენას, რომლებიც აკმაყოფილებენ ფინანსური ანგარიშგების მიმდინარე მოთხოვნებს, რაც დასტურდება აუდიტის არამოდიფიცირებული დასკვნით და წლიური ანგარიშის დროული წარდგენით ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში (SARAS), რაც www.reportal.ge ვებგვერდზე ქვეყნდება 2021 წლის 31 ოქტომბრისთვის. ამ კომპანიებს შემდეგ ეცნობებათ, რომ მათ შეასრულეს საწყისი შერჩევის კრიტერიუმები და ავტომატურად დაექვემდებარებიან შეფასდებიან.

საზოგადოებრივი დაინტერესების ყველა სხვა პირმა, რომელიც არ შედის საფონდო ბირჟის სალისტინგო A და B კატეგორიებში, თვითონ უნდა წარადგინოს აპლიკაცია. თუმცა ლისტინგში შემავალი სდპ-ების მსგავსად ისინიც უნდა აკმაყოფილებდნენ ფინანსური ანგარიშგების მიმდინარე მოთხოვნებს, რაც დასტურდება აუდიტის არამოდიფიცირებული დასკვნით და წლიური ანგარიშის დროული წარდგენით ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში (SARAS).


იმ კომპანიებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს, თვითწარდგენა უნდა განახორციელონ თავიანთი წლიური ანგარიშის ელექტრონული ასლის გაგზავნით ფონდის ელექტრონულ მისამართზე. სდპ-ების სრული ჩამონათვალი, მათ შორის ისინი რომლებიც არ შედიან საფონდო ბირჟის სალისტინგო კატეგორიებში და რომლებსაც შეუძლიათ თვითწარდგენა მოცემულია საიტის შესაბამის სექციაში.


შენიშვნა: ყველა ბანკი, საფინანსო დაწესებულება, სადაზღვევო კომპანია და სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოები კლასიფიცირდებიან როგორც საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე პირები. ზემოაღნიშნულთან ერთად, მათ უნდა გაითვალისწინონ, რომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მათი აპლიკაციის განხილვისთვის საჭიროა ისინი ასევე აკმაყოფილებდნენ შესაბამისი მარეგულირებლის საანგარიშგებო სავადო მოთხოვნებს.

შეფასების პროცესი
 

მცირე და საშუალო კომპანიები

(სდპ 500 -ზე ნაკლები დასაქმებულით)

50

20

10

20

მმართველობის ანგარიში

კორპორაციული

მართვის ანგარიში

არაფინანსური ინფორმაცია

გამჭვირვალობის სხვა ღონისძიებები

გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება კომპანიების მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის  შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის შესაბამისად მომზადებული მმართველობის ანგარიშგების, კორპორაციული მართვის ანგარიშგების, არასაფინანსო ინფორმაციის  და სხვა ფაქტორების (მაგ. ანგარიშების გამოქვეყნება ვებგვერდზე, წლიური ანგარიშის წარდგენის დროულობა და წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხი) შეფასების საფუძველზე. ამდენად, კონკურში მონაწილეობის პირობა სამართლებრივ მოთხოვნებთან შესაბამისობაა

BARTA white.png

ჟიური

ჟიურის წევრები ადგილობრივი კონსულტანტების დახმარებით განახორციელებენ კომპანიებისთვის ქულების მინიჭებას თითოეულ კატეგორიაში. თითოეულ კომპანიას მიენიჭება შესაბამისი ქულა (100-დან), ზემოთ წარმოდგენილ ცხრილში ნაჩვენები კომპონენტების მიხედვით.

ეტაპები

1

2021 წლის დაჯილდოების შესახებ საჯარო განცხადების გამოქვეყნება – ივნისი, 2021

2

ყველა დაშვებული კომპანიის ჩამონათვალი, მათ შორის სდპ-ების, რომლებიც არ შედიან საბირჟო ლისტინგში და აკმაყოფილებენ თვითწარდგენის მოთხოვნებს ქვეყნდება დაჯილდოების ვებგვერდზე – ივნისი 2021

3

კომპანიების მიერ სამსახურისთვის (SARAS) გამოსაქვეყნებლად გამზადებული ანგარიშების წარდგენა – 1 ოქტომბერი, 2021.

4

სამსახურის მიერ ანგარიშები ქვეყნდება www.reportal.ge ვებგვერდზე, სხვა სდპ-ების თვითწარდგენა- 31 ოქტომბერი 2021

5

ლისტინგში შემავალი სდპ კომპანიების ინფორმირება თავდაპირველი შერჩევის შესახებ- 2021 წლის 15 ნოემბრამდე

6

დეტალური შეფასება - 2021 წლის ნოემბერი-დეკემბერი

7

დაჯილდოების ცერემონია (ვირტუალური) - 2021 წლის 14 დეკემბერი